top of page

Brief aan brancheorganisatie

Lidnummer Ned. Woonbond: 136619 Aan: Conforte.nl

Inschrijfnummer KvK: 24327824 info@conforte.nl

Postbus 26010

Secretariaat e-mailadres: 3002EA Rotterdam
Rotterdam, 15 december 2023


Geachte Heren/Dames,


Op 12 december 2023 jl. hebben de Gemeente Rotterdam, Woningcorporaties met Rotterdams bezit en de Rotterdamse Huurdersorganisaties, gezamenlijk de prestatieafspraken 2024/2025 getekend.


Het Huurdersplatform SOR heeft de gezamenlijke afspraken (deel A) ondertekend met uitzondering van de afspraak over de taakstelling van huisvesting bijzondere doelgroepen (onder HKD afspraak 1). Reden is dat het Huurdersplatform ervan overtuigd is dat een bijdrage aan de taakstelling onverantwoord is, omdat door het langer thuis wonen meer bewoners kwetsbaar zijn en worden en de leefbaarheid in de woongebouwen hierdoor onder druk staat.


Als huurdersvertegenwoordiger worden wij regelmatig benaderd over diverse beleidszaken en omstandigheden die onze medebewoners verontrusten. Bewoners die gekozen hebben te verhuizen naar een seniorenwoning in een rustige omgeving. De leefbaarheid van toen is – naar wij vernemen - drastisch aan het veranderen. Doordat ouderen langer thuis wonen (door de overheid verplicht) – neemt het aantal verwarde medebewoners snel toe. Deze groter wordende groep behoort tot de zittende huurders.


Door de taakstellingen van de Gemeente, zoals opgenomen in de prestatieafspraken, wordt de SOR verplicht tot het plaatsen van nog meer verwarde personen in hun woongebouwen.

Hierdoor groeit de groep verwarde personen binnen de gebouwen harder dan wenselijk is en

worden de bewoners met ernstige problemen geconfronteerd die ze niet aankunnen.


Hoewel SOR er alles aan doet om overlast op te lossen is dit in de praktijk niet afdoende. Immers, er is geen 24/7 begeleiding en mantelzorgers wonen niet altijd in dezelfde woning als de patiënt. Aangezien dementerende patiënten langer dan voorheen op een wachtlijst staan om opgenomen te worden, hebben wij voldoende voorbeelden, waardoor andere bewoners geconfronteerd worden met overlast, zoals het ’s nachts lastiggevallen worden doordat mensen gaan dwalen, niet meer weten waar ze wonen, dus belletje gaan trekken, gaan roepen in de gangen.


Oudere bewoners die nog actief zijn, zijn heus wel bereid af en toe te helpen, maar zijn niet opgeleid om dementerende medebewoners die zover de weg kwijt zijn, ’s nachts te helpen, laat staan regelmatig in hun nachtrust gestoord te worden.


Het HPF is bang dat door het sluiten van verpleeghuizen ons probleem, waar wij als bewoners geen invloed op hebben gehad, de rustige oude dag, een lastige oude dag wordt.


De oplossing? Wij zien dit niet in het verschiet.


Met dit schrijven vragen wij uw aandacht voor dit vraagstuk.


Het HPF heeft begrepen dat er vorig jaar een Integraal Zorgakkoord (IZA) is gesloten en er hard gewerkt wordt, of is gewerkt aan de invulling daarvan.


We stellen het op prijs als ons verhaal meegenomen kan worden en als we hiermee kunnen helpen dit maatschappelijk probleem op de kaart te krijgen.

Graag vragen we van u een reactie over hoe u het probleem ziet en denkt op te lossen.

Uiteraard zijn we bereid tot een gesprek om dit onderwerp verder toe te lichten.Met vriendelijke groet,

Het HuursplatformSORKommentare


bottom of page