top of page

Overlegvergaderingen HPF-SOR 1ste helft 2023Overlegvergadering HPF-SOR 2 februari 2023


Tijdens deze overlegvergadering zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde

geweest:

• de jaarplanning 2023: In overleg is gekeken welke onderwerpen die dit jaar bij

SOR gaan spelen zich lenen voor een thema tijdens de overlegvergadering. Naast

dit thema is er uiteraard ruimte op de agenda voor overige zaken die spelen.

Zowel SOR als HPF kunnen die inbrengen. Deze keer is het thema digitale

transformatie

• Begroting 2023 van HPF. SOR heeft voorgesteld een extra budget ter beschikking

te stellen zodat er ook budget is om onderwerpen/activiteiten op te pakken met

de samenwerkende huurdersorganisaties in Rotterdam (GOH). Deze hebben

namelijk geen eigen budget.

• HPF geeft aan dat zij afgelopen maand verschillende mails heeft gekregen met

klachten van bewonerscommissies. Het HPF is echter geen klachtencommissie

voor individuele commissies. Daar zijn andere wegen voor.

• Tenslotte is een kort rondje gemaakt door kantoor. SOR is op dit moment bezig,

net zoals veel organisaties, haar kantoor te transformeren voor hybride werken

(combinatie thuis en op kantoor). Deze omvorming gebeurt in fases, waarbij

aandacht is voor circulariteit. Zoveel mogelijk materiaal wordt hergebruikt.


Thema digitale transformatie

Het HPF krijgt een presentatie van de manager SIO (Strategie, Innovatie en Organisatie)

over de digitale strategie van SOR voor de komende vier jaar.

Digitale transformatie is een noodzaak in deze maatschappij. HPF heeft hierbij

aangegeven dat er wel ook oog moet blijven voor het niet-digitale.


Er is een scan gehouden om uit te zoeken waar SOR als bedrijf stond. Hieruit kwam dat

SOR wat digitale transformatie betreft nog winst kan behalen. Hier zal stap voor stap

naartoe worden gewerkt. Als bepaalde processen (intern) digitaal goed geadministreerd

zijn, kunnen medewerkers meer worden ingezet voor echt klantcontact.

SOR kan niet alle wensen op digitaal gebied in een jaar verwezenlijken. Er is daarom een

roadmap voor meerdere jaren gemaakt. De eerste stappen zijn niet direct zichtbaar voor

huurders. Later in het proces zal ook nagedacht gaan worden over een klantenportaal.

Het HPF wordt hierbij betrokken.


Overlegvergadering HPF-SOR 13 april


Tijdens de overlegvergadering zijn o.a. onderstaande punten aan de orde geweest:

• Pilot project voor bewoners om inzicht te krijgen in hun stookgedrag (bij

blokverwarming). Dit loopt nu in 3 complexen. Gekeken wordt of er ook nog een

pilot gedaan kan worden met een andere organisatie die een app heeft

ontwikkeld.

• Regeling van de overheid over tegemoetkoming huishoudens met blokverwarming

is eindelijk uitgekomen. SOR moet deze gaan aanvragen en vervolgens het geld

onder de bewoners met blokverwarming verdelen naar verbruik. Hoe die aanvraag

gedaan moet worden is nog niet duidelijk. De tegemoetkomingen zullen verrekend

worden bij de eindafrekening stookkosten 2023.

• Aanleggen scootmobiel stallingen. Is niet in alle complexen uitvoerbaar door

plaatsgebrek en regelgeving van o.a. gemeente. Alternatief is dan soms het

plaatsen van Bramboxen. Hier zijn bewoners het dan niet altijd mee eens.

Probleem brandveiligheid moet echter opgelost worden.


• Bij plotselinge liftuitval is het plaatsen van een extra lift niet mogelijk. Als een lift

in storing is en er geen werkende lift meer is in een woongebouw, schaalt SOR op

om te kijken hoe ze praktische hulp kan bieden.

• SOR moet voor 1 juli biedingen gaan opstellen voor alle gemeenten waarin ze

aangeven hoe ze komend jaar gaan bijdragen aan de woonvisie van die

gemeente. Deze bieding is de start van het gesprek over prestatieafspraken

tussen gemeenten, HPF en SOR. Dit wordt opgestart na de zomer. SOR betrekt

HPF ook al bij opstellen van haar bieding.


Thema: SOR-methode en woonzorgclusters


Om haar bestaande bezit optimaal te kunnen inzetten deelt SOR haar gebouwen in

clusters rondom zorg en welzijn (WWZ-clusters) in. Hiermee kan ervoor worden gezorgd

dat mensen zo lang mogelijk in hun bekende omgeving kunnen blijven wonen.


SOR herbezint zich om meerdere redenen op haar aanbod. De verzorgingshuizen bestaan

niet meer en er is een toenemende druk op mantelzorgers. In verband met de

personeelstekorten in de zorg moet de zorg zich opnieuw gaan uitvinden. Er moet

worden bekeken hoe de woongebouwen lang kunnen blijven functioneren als

woongemeenschappen waar iedereen zich thuis voelt. Op deze functionerende

woongemeenschappen zal moeten worden ingezet. Dit kan door gesprekken maar er zal

ook bekeken worden of je iets kunt doen bij de toewijzing van woningen. Zorg en

ondersteuning zijn daarvoor enkele voorwaarden. Er wordt ingezet op verschillende

woon(zorg)producten.


SOR gaat in gesprek met bewoners en professionals om duidelijk te krijgen waaraan

behoefte is. Hiervoor is de SOR-methode ontwikkeld. Hierbij wordt het gesprek

aangegaan over verschillende thema’s zoals voorzieningen, veiligheid, duurzaamheid,

bewonerspopulatie etc. Deze methode wordt nog verder ontwikkeld op dit moment.


Overlegvergadering HPF-SOR 8 juni


Tijdens deze overlegvergadering is onder andere aan de orde geweest:

• Terugblik ALV HPF 16 mei: gesproken over de lage opkomst. HPF gaat

inventariseren onder de commissies waar dit aan lag en of er tips zijn voor de

volgende ALV.

• Opvolging bestuurder: Formeel is HPF geen partij bij aanstellen nieuwe

bestuurder. RvC heeft aangegeven aan HPF haar wel te willen betrekken.

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden. Er hebben ook gesprekken

plaatsgevonden met OR en MT van SOR. RvC gaat nu plan van aanpak maken

voor het vervolgproces.


Thema duurzaamheid


SOR geeft presentatie over het thema duurzaamheid.

De maatschappelijke opgave concentreert zich op drie thema’s:

• Klimaatverandering (o.a. energietransitie, CO2 reductie)

• Milieu (o.a. impact op milieu van grondstoffen)

• Natuur (biodiversiteit)

Triasenergetica: manier om te kijken naar bestaande bouw en geeft volgorde van

maatregelen aan:

• Beperken verbruik energie: aanpak slechte labels. SOR heeft 4,35% in voorraad

die komende jaren weggewerkt gaan worden. Landelijk is dit bij corporaties 10%.

Dit kost samen met andere verplichtingen vanuit de wet zoals isoleren naar

standaard en van het gas af, heel veel geld. Hele sector bezien 46 miljoen.

• Gebruik energie uit reststromen: aansluiting op

warmtenet./warmtepompoplossingen, zonnepanelen etc.

Concreet is SOR bezig samen met gemeente en andere corporaties waar

aangesloten kan gaan worden komende jaren op warmtenet. Daarnaast wordt ook

gekeken naar een warmtepompoplossing voor een woongebouw en wordt bij de

BIG 5 gekeken of we zonnepanelen zouden kunnen uitbreiden.

• Inden nodig: fossiele brandstof zo efficiënt mogelijk inzetten. HR ketels en bijv.

Ledverlichting. Vraag is nog wel wat dit laatste uiteindelijk oplevert. Er zijn

tegenstrijdige geluiden hierover. Dit wordt nog verder uitgezocht.


Comments


bottom of page